Monthly Archives آگوست 2021

نرم افزار سرقت ادبی

سرقت ادبی غیر ارادی: شما مرتکب دزدی ادبی شده اید نرم افزار سرقت ادبی، اما روح شما نمی داند؛ چطور اصول ارجاع را به خوبی رعایت نکردید ، چیزی از آثار خود نقل کردید یا ناخواسته از چیزی الهام گرفتید و برای خود مشکل ایجاد کردید!
چارچوب دزدی ادبی: ممکن است مفهوم جدیدی به ذهن شما خطور کند و این ایده به هیچ مقاله ای در ذهن شما نزدیک نشود ، اما استفاده از قالب مقاله خارجی نیز می تواند مشکلاتی برای شما ایجاد کند! این نوع دزدی ادبی را می توان در قالب های شعری نیز مشاهده کرد...

Read More