هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده باید دارای اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت توجه به موضوعاتی چون افزایش اقتدار هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی می باشد که به جهت ارتقاء عجله و قدرت ماشین گزینه استفاده قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید همین آیتم یکی از مورد ها لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استفاده شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میشود و به این استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. چنانچه بخواهیم در رابطه حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ایجاد و طراحی همین قطعه را می توان یک کار سخت و تهیدست به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا می رود و اشخاص توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و حساس کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌کنند که کارگزاشتن این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متمایز در اتومبیل هم میشود. درصورتیکه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حیاتی سرعت و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه مهم طراحی و ساخت همین قطعه اصلی دارد، روزگار و هزینهای میباشد که شما باید برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از نظر محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون می شوند و پروسهی انجام همین واقعه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر میباشد و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.