مزایای یک خانه ی هوشمند چیست؟

طبق آخرین آمار ارائهشدة سازمان مخابرات استان اصفهان، ضریب رخنه تلفن ملازم در همین استان 5/88% است؛ درحالیکه همین میزان در تمام مرزوبوم 80% برآورد شده است. در این پژوهش عملکرد شده میباشد مهم رویکردی تفسیرگرایانه و کلیدی بهکارگیری طریق نظریة زمینهای، نقش تلفن یار در رابطه ها میان همسران در شهر اصفهان مطالعه شود. نظریة «روح ماشین» یا «آپاراتژئیست» یکی از رویکردهای شناختی اصلی در تبیین چگونگی استفاده از تلفن یار حیاتی درنظرگرفتن ویژگیهای فرهنگی مصرفکنندگان است. در نظریة آپاراتژئیستی، توجه پژوهشگر بیشتر به شیوههای به کار گیری از تلفن همراه، نوع ارتباط بین تلفن همراه دارای تن و حساس نقش اجتماعی افراد معطوف میشود. رویکردهای موجود در باب نقش تلفن همپا در زندگی شخصی و اجتماعی به دو مدل رویکردهای شناختی و انتقادی تقسیمبندی میشود. خانواده، نهادی داوطلبانه است که دو انسان (در نقش زن و شوهر) آن را تشکیل میدهند؛ بنابراین، ثبات و کارامدی آن تاحدود زیادی به این دو نقش وابسته است. این شامل توسعه دستگاههای خاصی است که قابلیتهای هوش تصنعی و مصنوعی را در خویش جای میدهند. تأثیر تلفن همراه بر تعاملات دربین همسران ازجمله چالشبرانگیزترین موارد به کارگیری از تلفن همراه در خانواده است. ارتقاء میزان طلاق، کمتر میزان ازدواج، پرورش پدیدة ازدواج سفید و افزایش تمایل جوانان به زندگی مجردی من جمله همین آسیبها هستند؛ بااینحال، ضروری هست جامعهشناسی حساس رویکرد شناختی و تفسیری و نگاه بینابین چگونگی تطابق خانوادة ایرانی دارای این پدیده را واکاوی نماید تا پیامدهای نامطلوب و تهدیدکننده و تغییرات دیگری را کشف نماید که در سبک زندگی، ارزشها و هنجارهای خانوادگی شکل میگیرند و احتمالاً در آتی جریانساز میشوند. در راستای این هدف، بعد ها خوشایند و ناخوشایند مصرف تلفن همراه، فرایندها و تعاملات معنادار ناشی از مصرف تلفن همراه، شرایط و زمینههای شکلدهندة همین فرایندها و نحوة مدیر زوجین بر آن واکاوی میشود. موضوعی که دغدغه اصحاب علم و کردار می باشد و زوجین (بهخصوص همسران جوان) هم بهمراتب به نوعی حساس همین بحران مواجه شدهاند و کارایی در سامان آن دارند. کیتز و آخوس معتقدند بعد ها فنی و اجتماعی مربوط به یک تکنولوژی به موازات نیز بر شکلگیری برداشتها و تصورات از تلفن یار و نحوة استعمال از آن تأثیر جدی میگذارند. بیایید مثال دیگری را در ارتباط با کاربردهای شگفت انگیز تجهیزات منزل هوشمند یا BMS مهم هم تحلیل کنیم. کلمة آپاراتژئیست از واژة اسلاوی آپارات به معنا خودرو یا دستگاه و کلمة آلمانی ژئیست به مفهوم روح، فکر، انگیزه و محرکه تشکیل شده است. شناسایی کار مریض حساس استعمال از حسگرهای تعبیه شده در محیط، اولی قدم برای وصال به خانهی هوشمندی است که در آن اطرافیان مریض میتوانند حیاتی نگرانی کمتری، مریض را در جالب ترین تکنولوژی های خانه هوشمند خانه تنها بگذارند.