قوانین رانندگی: آیا واقعاً آن را می خواهید؟ این ممکن است به شما امکان تصمیم گیری را بدهد!

مقرره 4 وزیر کارها خارجه را ملزم می نماید که کارایی و تأثیر همین مقررات را بررسی کند و گزارشی را پیاله مدت پنج سال پس از حتمی الاجرا شدن و هر پنج سال پس از آن منتشر کند. وزیر کارها خارجه برای تحمیل مطلوب فکر می کند. وزیر امور خارجه در امور حمل و نقل مطابق مهم بخش 195 (2) قانون 1988 اهمیت سازمان های نماینده مشورت کرده است. 5) هیچ شخص یا این که عضوی از نوع ای از اشخاص که به موجب بند (1) (ب) منصوب شده اند، نمی توانند آزمایشاتی را انجام دهند، مگر این که وزیر کارها خارجه انتصابات را به صورت کتبی تأیید کرده باشد و چنین تأییدی فقط در صورتی اعطا خواهد شد که وزیر امور خارجه متقاعد است که آن شخص، یا این که اعضای آن جور از افراد، می توانند تحلیل مناسبی از علم یک نامزد در مورد موضوعات مندرج در جدول 7 نصیب 2 به غیر از موارد استثنا شده انجام دهند. 6) بند (5) در موردی که فرد منصوب شده قبل از او‌لین امتحان اخطار دیتا باشد که فارغ از انقضای فاصله زمانی ذکر شده در آن بند، قرار ملاقات برای امتحان بعدی پذیرفته می شود، اعمال نمی شود.» (ZA1) یک فرد منصوب بایستی از انجام آزمایش به کار گیری از جاده ایمن در مواردی که الزامات مندرج در مقررات 38 (ZA1) برآورده نشده هست پرهیز کند. 2. آئین نامه اهمیت مطابق مقررات ذیل تصحیح می كليك كنيد شود. پس از بازنگری، باز‌نگری همین مسئله بر عهده وزیر کارها خارجه خواهد بود که آیا مقررات باید به این رخ باقی بماند، یا این که لغو یا اصلاح شود. 3) انتصابی که مطابق بند (1) (الف) انجام می شود ممکن می باشد منوط به شرایطی باشد که به نظر وزیر امور خارجه به طور منطقی در جهت منافع عمومی نامزدها واجب است. 22B-(1) وزیر امور خارجه در رخ درخواست، تیم آزمایشی (از شیوه الکترونیکی یا این که وسایل دیگر) را برای هر مبداء اعطا کننده مربوطه ارائه خواهد کرد. 4) شخص منصوب می تواند از پذیرش التماس از یک مبداء اعطا کننده مربوطه امتناع نماید (یا در صورتی که دو یا چند درخواست در یک مناسبت ارائه شده باشد، پذیرش همگی یا هر یک از آن درخواست ها) را در صورتی که انتصاب معلوم شده در خواهش موجود نباشد. یا در مواردی که به حیث شخص منصوب شده، انجام همین کار به طور منطقی در راستای منافع عمومی متقاضیان آزمایش به کارگیری از جاده ایمن واجب است. 25B.-(1) مهم توجه به بند (4)، یک منشا اعطا کننده مربوطه که طبق مقررات 22A (2) تایید شده هست البته فرد منصوبی نیست، می تواند از یک شخص منصوب به جهت قرار ملاقات به جهت آزمایش استفاده ایمن از جاده در ارتباط حساس آن خواهش دهد. فردی که به دنبال کسب صلاحیت مربوطه است (“نامزد”). “(iIA) در مواردی که آزمون یک امتحان تئوری به معنای مقررات 3A(1)(ab) است، در صورت لزوم یک مدرک اعطای صلاحیت اعتبار یا یک سند صلاحیت اعتبار مربوطه ارائه دهید؛ و.” 12. در دین نامه 26 (تقاضای آزمون های تئوری: متقاضیان حضوری) در بند (1) (ج) برای «هزینه معلوم شده در» جایگزین «هزینه مناسب همانطور که در مشخص شده است». چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد عمده در آیتم کلیک کنید لطفا به بازدید از وب تارنما ما.