فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

که جور پیلوتی بضاعت عبور جریان بیشتری را از خویش دارند . همین سیستم بی آلایش کار کرد اما فضای بیشتری حتمی بود و به راحتی می اقتدار آن را پایین فشار قرار بخشید و سبب به فشار بیش از حد و انفجار شد. کاربرد این مدل شیر در مواردی که در بخشی از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگه می دارد) کلیدی پیدا می تعمیر فشار شکن هیدرولیک کند. در فشار شکن های دستی، کنترل فشار، به امداد یک اهرم که به روزنه ها، متصل است، انجام می شود. طراحی هایی که نیاز به تهیه و تنظیم فشار فشارشکن بالاتر دارند ، به بازوی اهرم بلندتر و / یا این که وزنه های بزرگتری نیاز دارند. در همین شیرها، تحریک روزنه ها به صورت پایلوت میباشد و وظیفه محدود نمودن فشار و تخلیه مایع مازاد را بر عهده دارند. تفاوت فشار شکن ها و شیرهای در اختیار گرفتن فشار، در این است که در شیرهای کنترل فشار، فشار خروجی، کاهش پیدا می کند، بدون این که در ورودی، تغییری حاصل شود. شیرهای فشار شکن، نوعی شیر اطمینان هستند که برای در اختیار گرفتن و محدود کردن فشار، در یک سیستم به کارگیری می شوند. در سیستم های غیر خطرناک ، مایع اکثر اوقات به وسیله یک لوله تخلیه مناسب برای خودداری از نفوذ آب باران که می تواند فشار تهیه شده را پایین تأثیر قرار دهد ، به جو منتقل می شود و سبب ساز می شود که خطری برای کارکنان تولید نشود. شیر فشار شکن ویکرز، عموما به دو تیم دستی و برقی تقسیم بندی می شود. به جهت تنظیم فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار متعدد دریک زمانه اصلی دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار استفاده می نماییم فشارشکن کاهنده فشار در حالت نرمال بصورت باز می باشد و این عملکرد تا روزگار وصال فشار خروجی به حد تهیه شده ادامه خواهد می یابد و وقتی که فشار خروجی به کاهش از حد تنظیمی خویش برسد، گلوگاه باز شده و جریان سیال به صورت آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان مازاد به مخزن برنمی گردد، بلکه اصلی تولید افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، تنها فشار در خروجی کاهش می یابد. فشار شکن هیدرولیک اساسی ، شیرهای کنترل فشار هیدرولیک در تمام سیستمهای هیدرولیک مورد به کارگیری قرار می گیرد و به به کارایی سیستم از جهت ایمنی و نگهداشتن در محدوده فشاری مختص کمک میکند .این شیرا ائم از مثال های ریلیف ولو یا این که شیرهای کاهنده فشار ، سکوئنسر و کانتربالانس باستثاء کاهنده فشار بقیه شکل نرمال کلوز میباشند .در ساختار بخش اعظم این شیرها از نوعی حصر برای در اختیار گرفتن فشار و در بعضا مورد ها به صورت پایلوت به کمک سیگنال خارجی فشار کنترل می شود . شیرهای فشار شکن، به منظور محدود نمودن فشار سیستم، در رنج مختص به کار می روند. شیر فشار شکن ویکرز، از شیرهای هیدرولیکی می باشد که به جهت تنظیم فشار و مراقبت آن، در محدوده امن، به عمل می رود.