دوربین راهنمایی رانندگی و جریمه رانندگی در سال 1400 + ویدئو

همین یک هدیه از طرف سایت درایوینگ به جهت متقاضیان گواهینامه مبنا 3-2-1 می باشد که می توانند به شکل مجانی از این آزمونها استعمال کنند. علاوه بر وجود قابل انعطاف افزارهای امتحان های دین نامه بصورت موبایلی، آزمون آیین طومار اساسی قابل انعطاف افزار یگانه سیستم های کامپیوتری هم در وب سایت تست درایوینگ موجود است. گواهینامه (پ -1) هم حتمی است. پشت سر،استفاده از چراغ راهنما ضروری است. شهربانی پس از وصول التماس خرید کننده فتوکپی یا رونوشت مصدق سند انتقال کارت مشخصات جدیدی به اسم او صادر و به وی تسلیم ازمون ایین نامه حساس 41 خواهد نمود. مالک وسیلهی نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات کلیدی یا این که رنگ آن را را تغییر تحول دهد، مکلف هست قبلاً مدارک مربوط را به شهربانی جهت کسب اذن تسلیم کند تا پس از تغییر آن ها کارت مشخصات جدید صادر گردد. تبصره ۳: کلیهی گواهینامههای رانندگی دارای تراکتورهای زراعتی که تا تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۴ از طرف شهربانی صادر شده میباشد کماکان دارای میباشد. درصورتیکه از بیمهنامه خودرو استعمال کرده باشید بر بر روی آن یک مهر زده شده که تعداد خسارت و جور آن توسط مرکز پرداخت زیان شرکت بیمه معین است. ماده8 ـ هرگاه کاسه مهلت چهار ماه از تاریخ بیان قبض جریمه ، خلافکار جریمه مربوطه را پرداخت نکند از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی حساس مهلت یکماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی بیان می شود. در آئین نامه راهنمایی و رانندگی ، کلمه از وسیله نقلیه می باشد که دارای یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می شود. ۶- درصورتیکه متقاضی به علت کمبود دست یا این که پا و یا این که ضعف بعضا از عضلات دست یا این که پا که به مناسبت ابتلا به فلج یا این که امراض دیگری حاصل شده نتواند مستقلاً یا این که کلیدی به کارگیری از دست و پای مصنوعی و یا به کمک ماشینهایی که وسایل منحصر به فرد برای تسهیل رانندگی در آنجا تعبیه شده به راحتی از عهدهی رانندگی برآید. همکاری در بین هواپیماهای سوای سرنشین و زیرساختهای ارتباطی همین قابلیت را به مجریان قانون می دهد تا از الزامات امنیت عمومی نظیر تحلیل همهجانبه، محاسبه آنی و تصمیمگیری پیشرفته برای امداد به شهرهای هوشمند پشتیبانی کنند. هر گاه دکتر و مامور مجرب فنی شهربانی تشخیص دهد که افراد دچار به ضعف بینایی یا این که شنوایی و همچنین افراد مذکور در بندهای ۵ و ۶ مادهی قبل به امداد عینک یا سمعک یا این که بقیه وسایل تصنعی و مصنوعی به طور طبیعی توانا به رانندگی میباشند صادر شدن گواهینامه به اسم آنها در شکل توده حالت واجب دیگر مانعی ندارد. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط مهم چه جایی و نحوه استعمال از آزمون آئین نامه شماره 35 دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.