انواع پروتز چانه و فک (مزایا،عکس،نحوه گذاشتن پروتز و مراقبت ها)

در این جراحی، جراح فک و صورت، فک پایین شما را جراحی خواهد کرد و آن را در حالت قدامی تری قرار خواهد داد. در این شکل نیاز به تزیق مجدد ژل خواهد بود ، ولی ژل آیتم نیازبا درصد زیاد ناچیز تری نسبت به میزان نخستین تزریق خواهد شد. تزریق چربی می بایست از مقدار مد نظر مقداری بخش اعظم باشد زیرا جذب پوست نسبت به چربی زیادمی باشد و یه خرده از آن بوسیله پوست جذب و حجم آن را کمتر می دهد . قرار دادن پروتز چانه، منجر تغییراتی نظیر تعادل در اجزای صورت، بهبود نسبت بینی و زنخدان و کوچک به حیث رسیدن بینی در صورت اشخاص می شود. علاوه بر این ها سبب بهبود خطوط چانه، گردن و فک ماندگاری پروتز فک هم می شود. زاویه سازی شکل شامل تزریق ژل در زنخدان ، تزریق ژل در گونه ، تزریق ژل در استخوان فک و… همچنین به جهت کسانی که به عامل رشد نامتقارن استخوان ها در گیر ناهماهنگی دو طرف شکل شدهاند؛ پروتز فک عاقبت دوچندان موثری به یار داراست که اهمیت اجرای تقارن میان دو طرف فک ظواهر صورت بهبود مییابد و نامتقارن بودن ها از بین بردن می شود. قابلیت و امکان جراحی پروتز چانه و پرتز جور به صورت هم روزگار وجود خواهد داشت و معمولا همین دو جراحی اهمیت نیز در یک زمام انجام می شود. گاهی بیماران در منطقه اطراف محل عمل، احساس بی حسی می کنند که همین نقص‌ نیز آنگاه از گذشت یک عدد دو هفته بر طرف می شود. روال فعالیت به جهت پروتز چانه هم به این رخ می باشد اما محل برش و شیوه ی قرار گیری متعدد خواهد بود . شما می توانید اهمیت قرار دادن پروتز بوسیله پزشک معالج عالی به جهت پروتز زنخدان با به کارگیری از تکنیک هنرمندانه، منجر بهبود هارمونی رخ خود شوید. بخش اعظمی از افراد مهم بلند کردن چانه و زاویه سازی آن به رخ V یا مثلثی چهره خود را کشیده خیس می نمایند که جذابیت بخش اعظمی را به جهت آنها به یار خواهد داشت . برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از پروتز تام هر فک ، شما ممکن است می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.