از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

علاوه بر این که تمام کارداران تولید ذوب شدگی در پیستون میتوانند باعث باخت و ترکخوردگی آن نیز شوند، عامل ها دیگری نیز در پیدایش همین ایراد نقش دارند. عایقبندی محفظه احتراق و جلوگیری از نشت گازها از آن. پیستون بیضی شکل وقتی گرم شودبه حالت دایره ای تمام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم است لقی کمی در بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین مسافت کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که برای خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعد ها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه میزان 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 مرتبه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. در واقعیت صورت بیضی پیستون و ایجاد لقی دربین سیلندر و پیستون، در راستای خودداری از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر صورت میپذیرد. در پایین پیستون ، سوراخی در جهت عرض پیستون تولید شده می باشد ، این شکاف جهت اتصال پیستون به شاتون ساخت شده است. پیستون ریختگی متخلخل میباشد و به جهت مقطع بیش از 5000 به دور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. اسم رینگ پیستون پاسخ بسیار مناسبی به جهت پرسش رینگ پیستون چیست است. همچنین همین فنر هست که بغل رینگیها را به سمت بالا و ذیل و بیرون حرکت میدهد. فعالیت این فنر انقطاع نمودن بغل رینگیها از یکدیگر است. از این رو وظیفه خاصی در موتور اتومبیل برای همین قطعه تمجید شده است. همین موتوها غالبا کاهش از ۲ لیتر حجم دارا هستند و ارزان، ریز و مناسب ماشین های سبک اند و صد ولی صدای آن ها هیچ جذابیتی قطر پیستون tu5 ندارد. سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس در میان آن‌ها تزریق میشود.هوا از روش درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه میگردد و گازهای خروجی از نحوه گروه دیگری از درگاهها به به عبارتی شکل، شبیه موقعیت معمول در پیشرانههای دو زمانه، بیرون خواهد شد. کروم به فعالیت رفته در همین جور رینگها منجر کمتر ساییدگی خواهد شد. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد اکثر در مورد piston 96 mm لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

مقاله های جدید  رهبران تجاری از جولی سو برای وزیر کار حمایت می کنند