برچسب: روانپزشک خوب در تهران دکتر فرامر ذاکری

 اختلال شخصیت اسکیزوئید

 اختلال شخصیت اسکیزوئید افرادی که دچار شخصیت اسکیزوئیدی می باشند افرادی منزوی ، بی تفاوت وگوشه گیر هستند که از تعاملات اجتماعی گریزانند ، به عبارتی می توان گفت افرادی ضد اجتماعی می باشند و  با افراد دارای شخصیت اجتنابی دارای همبستگی هستند. اختلال شخصیت اسکیزوئید ویژ گی های افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید ویژگی اول: افرادی که دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید می باشند  […]

ادامه مطلب